JAK NAŁOŻYĆ MATERIAŁ

Do nakładania materiału na obiekty Bloki, Powierzchnie i modele służy znajdujący się po prawej stronie panel Materiały. W panelu tym znajduje się lista używanych przez mapę materiałów. W celu nałożenia materiału należy wybrać materiał z panelu Materiały. Wybrany materiał staje się obecnie nakładanym materiałem na nowo tworzone Bloki oraz Powierzchnie.

Do dodania materiału lub tekstury do panelu z materiałami służy przycisk Dodaj materiał/teksturę do listy dostępny z panelu Materiały.


Opcja Dodaj materiał/teksturę do listy

Opcja pozwala przejrzeć biblioteki oraz projekt w poszukiwaniu materiałów oraz tekstur. Wybrane materiały oraz tekstury można dodawać do listy na panelu Materiały. Jeśli wybrana zostanie tekstura zostanie odszukana standardowa dla niej normal mapa lub bump mapa, specular mapa oraz mapa emisji, wszystkie tekstury zostaną wczytane i utworzą domyślny materiał dla wybranej tekstury. W przypadku nie znalezienia którejś z warstw brakująca warstwa zostanie wygenerowana na podstawie wybranej tekstury (color mapy).


Nakładanie na Blok

Dwuklik lewym klawiszem myszki na panelu z materiałami ustawia materiał na wszystkich ścianach wszystkich zaznaczonych Bloków.

Dwuklik prawym klawiszem myszki na panelu z materiałami ustawia materiał na wybranej ścianie zaznaczonego Bloki.


Nakładanie na Powierzchnie

Dwuklik lewym klawiszem myszki na panelu z materiałami ustawia materiał na wszystkich zaznaczonych Powierzchniach.


Nakładanie na Model

Dwuklik lewym klawiszem myszki na panelu z materiałami ustawia materiał na wszystkich mesh'ach wszystkich zaznaczonych modeli.

Dwuklik prawym klawiszem myszki na panelu z materiałami ustawia materiał na wybranym mesh'u zaznaczonego modelu.