JAK KORZYSTAĆ Z KONSOLI

KONSOLA

Konsola w PIXELPLAN 3D viewer jest narzędziem służącym do ustawiania parametrów pracy wizualizacji. Pozwala zbadać tworzona mapę i dowiedzieć się, czy jest wykonana poprawnie i optymalnie. Konsolę aktywuje się i dezaktywuje za pomocą klawisza ~(tylda). Parametry pracy wizualizacji modyfikuje się wpisując na konsoli komendy i zatwierdzając je klawiszem Enter. Większość komend to nazwa zmiennej i wartość, którą zmienna ma przyjąć. Wpisując nazwę zmiennej bez podawania wartości można zbadać jej obecna wartość. Naciskając klawisz Tab można dokończyć wpisywaną właśnie komendę automatycznie lub w przypadku kiedy jest wiele możliwych, pasujących do wpisanego tekstu, komend wyświetlić listę pasujących komend.nocollision 0 / 1

Wartość 1 wyłącza detekcję kolizji dla aktora Player co pozwala dowolnie poruszać się po mapie i przechodzić przez ściany.r_showEdges 0 / 1

Włącza i wyłącza rysowanie siatki trójkątów. Pozwala zaobserwować, jak sprawnie działa odrzucanie niewidocznych fragmentów mapy podczas rysowania i tym samym pozwala zweryfikować poprawność rozmieszczenia portali.r_depthTestDebugs 0 / 1

Włącza i wyłącza test głębokości (Z-buffer) dla renderowania pomocniczych informacji takich jak siatka trójkątów czy portale.g_showClusterPortals 0 / 1

Włącza i wyłącza pokazywanie portali clustra w którym aktualnie znajduje się kamera. Pozwala zaobserwować, czy clustry zostały zbudowanie zgodnie z naszym zamierzeniem – czy też występują leak'i.setLeakTestStartPosition

Ustawia punkt początkowy do testu leak'ów w obecnym położeniu kamery.setLeakTestEndPosition

Ustawia punkt końcowy do testu leak'ów w obecnym położeniu kamery.doLeakTest

Wykonuje test leak'ów. Szukana jest ścieżka pomiędzy punktem początkowy testu leak'ów a punktem końcowym, takie, że nie przecina ona portali. Jeżeli ścieżka taka istnieje, zostanie narysowana, w postaci czerwonej linii. Dzięki temu można wykryć niezamierzone ukryte małe szczeliny i połączenia pomiędzy rożnymi pomieszczeniami (clustrami) – leak'i.